Aktualitások

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk új partnere 2024.05.29-től az S.A.P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 4.) a Felek között létrejött követeléskezelési tevékenység ellátására szóló szerződés alapján. Erre tekintettel egyes ügyekben az S.A.P. Követeléskezelő Zrt., mint alvállalkozó jogosult eljárni a Társaság nevében azzal, hogy a Felek között adat- és titokvédelmi megállapodás áll fenn. Amennyiben az S.A.P. Követeléskezelő Zrt., mint alvállalkozó eljárásával kapcsolatban bármilyen észrevételük merülne fel, ismert elérhetőségeink útján jelezhetik Társaságunk felé

Kamatmaximalizálás

A VS-Faktor Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján az egyes ügyfelek szerződéseiben foglaltaktól eltérően 2022.11.10-től a rendelet hatályban maradásáig maximum 25 % késedelmi kamatot alkalmaz.

Elszámolás és Forintosítás

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában elszámolást Társaságunk egyetlen ügyfele részére sem küld, tekintettel arra, hogy a törvény által érintett fogyasztói kölcsönszerződést egyáltalán nem kötött. Ennek megfelelően pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást sem kezdeményezett. Követeléskezelőként kezelt fogyasztói kölcsönszerződések esetében elszámolási kötelezettségünket kérelemre, az eredeti kölcsönnyújtó pénzügyi intézmény által teljesített elszámolást követően és annak ismeretében teljesítjük a törvényben meghatározottak szerint. Ha Tisztelt Ügyfelünk álláspontja az, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. 

Egyúttal felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő. Panaszbeadványát megküldheti postai úton (1133 Budapest, Árbóc u. 6.), benyújthatja ügyfélszolgálatunkon (ami az előző címmel azonos), illetve elektronikus úton ( info@vsfaktor.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. A panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.vsfaktor.hu) az „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a info@vsfaktor.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon (1133 Budapest, Árbóc u. 6.). Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatvány használata nem kötelező. A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül küldjük meg. Ebben a levélben részletes tájékoztatást adunk arra az esetre, ha a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.          
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz 

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos részletes tájékoztatás az MNB honlapján az alábbi linkre kattintva érhető el.