ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A VS-FAKTOR ZRT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE

KIVONAT

A VS-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047357, a továbbiakban: „VS-Faktor Zrt.”) elkötelezett az Ön személyes adatainak minél magasabb szintű védelme iránt, ezért elkészítette a jelen rövidített tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”), amelynek célja, hogy egyszerű és átlátható összefoglaló információkkal szolgáljon Önnek személyes adatai kezeléséről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót, és vegye figyelembe, hogy az kizárólag az adatkezeléssel kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat foglalja össze.

A Tájékoztatóban foglaltak vonatkoznak a VS-FAKTOR ZRT.-vel ügyfélkapcsolatban álló valamennyi természetes személyre, azaz a VS-FAKTOR ZRT. által megvásárolt és megbízás alapján kezelt követelések kötelezettjei, illetve a követelés alapjául szolgáló jogviszonyban más módon érintett személyek, az ő nevükben eljáró személyek személyes adatainak kezelésére ideértve különösen, de nem kizárólag a következő személyeket: adós, adóstárs, zálogkötelezett, készfizető kezes, haszonélvező, dologi adós, örökös.

Ön jogosult megismerni a teljes és részletes adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: „Részletes Tájékoztató”) is, amelyet kérésére rendelkezésre bocsájtunk, továbbá, elérhető a www.vsfaktor.hu honlapon is.

1. Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

A Tájékoztató tartalmával, illetve az Önt megillető jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat további információkat:
 

Adatkezelő neveVS-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely1133 Budapest, Árbóc utca 6.
ElérhetőségE-mail: info@vsfaktor.hu
Telefonszám/Phone: +36-1 556-6127
Honlapwww.vsfaktor.hu
Nyilvántartó hatóságFővárosi Törvényszék Cégbírósága
CégjegyzékszámCg. 01-10-047357
Adószám23856912-2-41

 

2. Milyen személyes adatokat kezelünk Önről, milyen célból és milyen jogalapon?

Az Ön személyazonosító, kapcsolattartási, a fennálló tartozásával és ügyfélminőségével, vagyoni-, jövedelmi körülményeivel és esetlegesen panaszával vagy egyéb kérésével kapcsolatos személyes adatainak a VS-FAKTOR ZRT. által történő kezelése

 1. a követelés megvásárlásával vagy értékesítésével,
 2. a követeléskezeléssel és érvényesítéssel,
 3. a pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos ügyfélazonosítás és átvilágítás, valamint a vonatkozó adminisztráció és adatszolgáltatási feladatok elvégzése,
 4. az adózási jogszabályi előírásoknak való megfelelés,
 5. az számviteli jogszabályi előírásoknak való megfelelés, és
 6. egyéb a követeléskezelési tevékenységgel összefüggésben társaságunkat terhelő jogi előírásoknak való megfelelés, így különösen panaszkezelési, adatszolgáltatási célokból kötelező.

A VS-FAKTOR ZRT. az Ön személyazonosító, kapcsolattartási a fennálló tartozásával és ügyfélminőségével, vagyoni-, jövedelmi körülményeivel és esetlegesen panaszával vagy egyéb kérésével kapcsolatos személyes adatait a követeléskezelési eljárás elősegítése, követelések vásárlása vagy értékesítése, az Önnel való kapcsolattartás, a vonatkozó ügyviteli feladatok ellátása, így különösen a különféle nyilvántartások vezetése, az Ön esetleges kérései, kérelmei megfelelő teljesítésének érdekében, jogi eljárásokkal kapcsolatban a VS-FAKTOR ZRT.-nek az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke, a VS-FAKTOR ZRT. és Ön között létrejött szerződés teljesítése vagy az Ön hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelési célokról, azok jogalapjairól és egyéb körülményeiről, teljes körű információkat a Részletes Tájékoztató 3., 4., és 5. pontjaiban, valamint annak 1. számú mellékletében olvashat.

3. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat a VS-FAKTOR ZRT. a mindenkor hatályos adatvédelmi, adójogi, számviteli és más kapcsolódó jogszabályokban meghatározott ideig, a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig kezeli és őrzi meg.

A VS-FAKTOR ZRT. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a követeléskezeléssel kapcsolatos adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év végéig kezeli.

Az egyes megőrzési időkről a Részletes Tájékoztató 7. pontjában, illetve 1. sz. mellékletében olvashat részletes információkat.

4. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz kizárólag az adott adatkezelési tevékenységért felelős munkatársak a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön személyes adatai védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

Ennek megfelelően többek között az adatokhoz való különböző hozzáférési jogosultságokat alkalmazunk, amely biztosítja, hogy az adatokhoz csak az a megfelelő, arra felhatalmazott személy férhessen hozzá, akinek az adatok megismerése a munkaköréből eredő kötelezettsége teljesítése érdekében szükséges.

5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a Részletes Tájékoztatóban meghatározott címzetti kategóriákba tartozó személyekkel közöljük, amennyiben a személyes adatok ilyen személyekkel való közlése szükséges az adott adatkezelési cél érdekében. Bizonyos esetekben a VS-FAKTOR ZRT. jogszabályi előírás alapján köteles olyan adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során az Ön személyes adatai is továbbításra kerülnek.

Az Ön adatait érintő bizonyos adatkezelési tevékenységek esetében a VS-FAKTOR ZRT. olyan harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) a VS-FAKTOR ZRT.-vel kötött szerződés alapján, a VS-FAKTOR ZRT. nevében és az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik az Ön személyes adatait, és megfelelő garanciákat nyújtanak a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

6. Adattovábbítás külföldre

Az adatkezelés során az Ön személyes adatait a VS-FAKTOR ZRT. nem továbbítja az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba és/vagy nemzetközi szervezet részére.

7. Milyen jogai vannak az Adatkezeléssel kapcsolatban?

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

 1. a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
 2. a személyes adatai helyesbítését kérni;
 3. a személyes adatai törlését kérni;
 4. a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 5. adathordozhatóság biztosítását kérni;
 6. tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; illetve
 7. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az Önt megillető fenti jogosultságok mibenlétéről és gyakorlásuk részleteiről további információt talál a Részletes Tájékoztató 11. pontjában.

A jelen pontba foglalt jogok gyakorlásán túl Ön jogosult panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál, továbbá, bírósághoz is fordulhat az alábbi 8. pontban részletezettek szerint.

A VS-FAKTOR ZRT.-nél a 2. pontban részletezett célokból történő adatkezelések során automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

8. Hová fordulhat jogorvoslatért?

8.1 A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH” – cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2 Bírósághoz fordulás

Amennyiben a NAIH nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén a VS-FAKTOR ZRT. elleni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

9. Egyéb körülmények és Nyilatkozat

Jelen Tájékoztató 2021. május 26. napjától hatályos. A jelen Tájékoztatót a VS-FAKTOR ZRT. bármikor jogosult módosítani, amelyről Önnek előzetesen tájékoztatást adunk.